Zásady ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „tyto Zásady“) stanovují způsob, jakým společnost Game Lounge Limited nakládá s informacemi a osobními údaji.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „tyto Zásady“) stanovují způsob, jakým společnost Game Lounge Limited nakládá s informacemi a osobními údaji, které jste nám poskytli a které nám umožňují efektivně spravovat vztah, který s námi máte.

Tyto zásady se vztahují na naše webové stránky, aplikace, produkty, případně služby, které navazují na tyto Zásady či nemají své vlastní zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Naše služby“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů vám umožní porozumět tomu, jaké údaje od vás shromažďujeme, důvodům proč je shromažďujeme, jakým způsobem je zpracováváme, se kterými subjekty tyto osobní údaje sdílíme, jaká práva v souvislosti se shromažďováním, zpracováním a sdílením těchto údajů máte, a dalším relevantním aspektům týkajícím se soukromí a bezpečnosti.

Veškeré osobní údaje, které poskytnete nebo které o vás již máme k dispozici, budou zpracovány v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a způsobem v nich stanoveným. Veškeré informace budou poskytovány skrze některou z webových stránek Game Lounge („webová stránka“) nebo jinými prostředky, které může Game Lounge čas od času zpřístupnit.

Přečtením těchto Zásad souhlasíte a potvrzujete, že vaše osobní údaje mohou být zpracovány způsobem stanoveným v těchto Zásadách. Pokud s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte tuto webovou stránku a ani jinak nám neposkytujte své osobní údaje.

„Game Lounge“ a veškeré odvozené formy zájmena „my“ odkazují na správce údajů, společnost Game Lounge Limited registrovanou na Maltě pod registračním číslem C 53144 se sídlem na adrese Level 5, Spinola Park, Triq Mikiel Ang. Borg, St Julians, SPK 1000, Malta , která je vlastníkem webové stránky ceskecasino.com.

Veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností Game Lounge předpokládané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů bude prováděno v souladu s:

– maltským zákonem o ochraně osobních údajů (dále jen „DPA“ – kapitola 586 maltského zákoníku) a v souladu s veškerou podpůrnou legislativou doplňující DPA, v platném znění, a

– nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a volném pohybu takových údajů, které ruší nařízení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“).

DPA a GDPR jsou dále společně označovány jako „právní předpisy o ochraně osobních údajů“.

Game Lounge stanovuje způsoby a účely zpracování osobních údajů a jedná tudíž z hlediska platných právních předpisů o ochraně osobních údajů jako „správce údajů“.

DEFINICE

Cookies
„Cookies“ znamená malou sadu dat uložených v zařízení Uživatele

Správce údajů
Game Lounge Limited C53144 of Spinola Parks Level 5 Triq Dun Mikiel Ang Borg St Julians, Malta
Kontaktní email DPO: [email protected].

Zpracovatel údajů
„Zpracovatelem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán státní správy, agentura či jiný orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

Subjekt údajů
„Subjekt údajů“ je fyzická osoba, na kterou se osobní údaje vztahují.

Osobní údaje
„Osobními údaji“ se rozumí veškeré údaje, které vás identifikují jako jednotlivce nebo které se vztahují k nějaké identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

Údaje o využití
„Údaje o využití“ znamenají informace shromažďované automaticky prostřednictvím webových stránek (nebo služeb třetích stran využívaných společností Game Lounge), které mohou zahrnovat: IP adresy, různé podrobnosti o kravatách při každé návštěvě a podrobnosti o sledované cestě se zvláštním odkazem na pořadí navštívené stránky a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí Uživatele.

Uživatel
„Uživatel“ je osoba používající (ceskecasino.com), která, pokud není uvedeno jinak, se shoduje se subjektem údajů

BEZPEČNOST
Společnost Game Lounge ukládá vaše osobní údaje digitálně na šifrovaných pevných discích.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které máme v držení, jsou chráněny bezpečnostními procesy a systémy splňujícími nejvyšší standardy. Náš závazek ochránit osobní údaje se neopírá jen o kvalitu a vysoké standardy, ale také o co nejlepší a nejefektivnější dodržování právních předpisů. Jsme zavázáni osobní údaje zpracovávat pouze tehdy, pokud je takové zpracování založeno na skutečném a oprávněném zájmu vycházejícím z jednoho z právních základů stanovených v GDPR.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ NÁM POSKYTUJETE

Své osobní údaje nám můžete poskytnout pomocí:

V následujícím textu uvádíme podrobný přehled údajů, o které vás povinně nebo nepovinně požádáme v každém procesu, do kterého se můžete zapojit.

Název procesuPovinné osobní údajeVolitelné osobní údaje
Služby kontaktního formulářeJméno, e -mailová adresa, údaje o používání a údaje o souborech cookieŽádné
Přihlášení k odběru našeho zpravodajeE -mailová adresa, údaje o používání a údaje o souborech cookieŽádné

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Údaje o používání a soubory cookie používáme ke správě naší webové stránky a k zajištění toho, aby obsah z naší webové stránky byl pro vás a vaše zařízení prezentován nejefektivnějším způsobem. Další informace o souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO OSOBNÍ ZPRACOVÁNÍ

Název procesuPrávní základ pro zpracování
OdběrySouhlas
Služby kontaktního formulářeOprávněný zájem a souhlas

ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ NAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ

Oprávněný zájem existuje, pokud máme obchodní nebo komerční důvod, na jehož základě budou osobní údaje zpracovány. V takovém případě se zavazujeme chránit veškeré vaše osobní údaje i způsob zpracování takových údajů a zajistit, aby takové zpracování nebylo vůči vám či vašim zájmům nespravedlivé.

Pokud a když se rozhodneme zpracovat vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, budeme vás o takovém zpracování a příslušném oprávněném zájmu informovat, a dáme vám k dispozici možnost vznést jakékoli otázky, případně námitky, které můžete k takovému zpracování mít. Je důležité poznamenat, že společnost Game Lounge není povinna ukončit zpracovávání, pokud jsou důvody zpracování nadřazeny vašemu právu vyjádřit námitku vůči zpracování.

ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Souhlas nemusí být jediným základem, na němž smíme nebo jsme povinni zpracovávat vaše osobní údaje. Osobní údaje budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat pouze tehdy, když se nebudeme moci opřít o jiný právní základ (například splnění právní povinnosti nebo oprávněný zájem). V případech, kdy vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat stejným způsobem, jakým jste jej předtím udělili. V případě, že využijete svého práva na odvolání souhlasu, následně stanovíme, zda jsme schopni (nebo povinni) vaše osobní údaje dále zpracovávat na jakémkoli jiném právním základě než je souhlas. Pokud tomu tak bude, budeme vás o tom informovat. Žádné takové odvolání Vašeho souhlasu neovlivní operace zpracování provedené před takovým odvoláním Vašeho souhlasu.

ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Abychom zamezili jakýmkoli pochybnostem, rádi bychom zdůraznili, že v omezených případech, ve kterých si nebudeme moci zvolit či opřít se o jiný právní základ (například naše oprávněné zájmy), budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě vašeho souhlasu.

V těch případech, ve kterých budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě vašeho souhlasu (který nikdy nebudeme předpokládat, avšak který od vás získáme srozumitelným a prokazatelným způsobem), MÁTE PRÁVO SVŮJ SOUHLAS KDYKOLI ODVOLAT, a to stejným způsobem, jakým jste nám jej udělili.

Pokud se rozhodnete využít svého práva na odvolání souhlasu (které nám zašlete písemně na poštovní nebo e-mailovou adresu uvedenou níže), stanovíme, zda v daný okamžik existuje nějaký alternativní právní základ pro další zpracování vašich osobních údajů (například zákonná povinnost, které podléháme), kde bychom byli zákonem oprávněni (nebo dokonce povinni) vaše osobní údaje zpracovávat bez nutnosti vašeho souhlasu, a pokud ano, budeme vás o takové skutečnosti informovat.

Když vás požádáme o takové osobní údaje, vždy můžete naši žádost odmítnout, pokud nám však odmítnete poskytnout údaje, které potřebujeme k poskytnutí požadovaných služeb, nemusíme být schopni vám tyto služby poskytnout (zejména pokud je váš souhlas jediným právním základem, který máme k dispozici).

Jen pro ujasnění, souhlas není jediným základem, který nám umožňuje zpracovávat vaše osobní údaje. V předposledním odstavci výše jsme zdůraznili různé právní základy, o které se opíráme při zpracování vašich osobních údajů pro konkrétní účely.

SOUBORY COOKIES

Když navštívíte naši stránku, automaticky shromáždíme určité kategorie osobních údajů skrze využití souborů cookies a podobných technologií.

Další podrobné informace včetně informací o tom, co jsou soubory cookies a jak a proč tyto údaje zpracováváme tímto způsobem (včetně rozdílu mezi nezbytnými a vedlejšími soubory cookies) najdete v našich podrobných, avšak snadno srozumitelných Zásadách o používání souborů cookies.

OSTATNÍ ÚČELY

Osobní údaje můžeme být povinni použít a uchovávat z důvodu prevence jejich ztráty a ochrany našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku nebo ochrany práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku jiných osob, v souladu s našimi oprávněnými zájmy.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Údaje uchováváme po omezená časová období nezbytná z hlediska oprávněných obchodních nebo právních účelů. Snažíme se zajistit, aby naše služby chránily informace před náhodným nebo úmyslným smazáním. Z tohoto důvodu může existovat určitá prodleva mezi okamžikem, kdy něco smažete, a skutečným smazáním kopií z našich aktivních a záložních systémů. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte nás na adrese [email protected]

Údaje uchováváme po omezenou dobu, pokud je třeba je uchovávat pro legitimní obchodní nebo právní účely. Snažíme se zajistit, aby naše služby chránily informace před náhodným nebo zlomyslným vymazáním. Z tohoto důvodu může dojít k prodlevě mezi odstraněním něčeho a odstraněním kopií z našeho aktivního a záložního systému.

SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Sdílíme vaše osobní údaje s dodavateli třetích stran, abychom vám poskytli nejlepší služby.

3. stranaSlužbaPolohaÚdaje
Google Ireland Limited (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)Google Analytics: sledovat a zkoumat používání (ceskecasino.com)
Google Tag Manager: služby pro správu značek; Disk Google: ukládání a správa záloh
IrskoCookies, používání dat

OPRÁVNĚNÉ ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Aniž by nastal jakýkoli rozpor s ostatními ustanoveními obsaženými v těchto Zásadách , s vámi související osobní údaje mohou být sdíleny s oprávněnými třetími stranami v EU/EHP nebo mimo EU/EHP, pokud je takové zpřístupňování povoleno nebo vyžadováno dle právních předpisů o ochraně osobních údajů, případně dle jiných platných právních předpisů. Tyto oprávněné třetí strany mohou zahrnovat avšak neomezují se například na subjekty v rámci Game Lounge, další třetí strany a organizace, jako například donucovací orgány, spolupracující účetní a auditorské firmy, regulační úřady, příslušné úřady a poskytovatele digitálního marketingu. Tyto osobní údaje můžeme rovněž sdílet s organizacemi, které nás s vámi spojily, se třetími stranami, u nichž jste nás o sdílení požádali nebo k němu dali souhlas, nebo s jinou třetí stranou, se kterou vaše osobní údaje musíme sdílet, abychom byli schopni vám poskytnout vámi požadované produkty případně služby.

Pokud některé z těchto údajů musí být přeneseny mimo EHP – Evropský hospodářský prostor – zajistíme, aby byla přijata veškerá nezbytná a náležitá bezpečnostní opatření. Osobní údaje smíme zpřístupnit také ostatním sesterským nebo dceřiným společnostem a obchodním partnerům nebo našim nástupcům. Způsob, jakým jsou údaje přenášené mimo EHP zpracovávány, je podrobně uveden níže. Vaše osobní údaje nebudeme nikdy sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely (ledaže nám k tomu dáte svůj souhlas).

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ S DALŠÍMI KATEGORIEMI PŘÍJEMCŮ

Relevantní údaje budou sdíleny nebo zpřístupněny (ve všech případech v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů) také členům a personálu společnosti Game Lounge, ostatním subjektům v rámci Game Lounge (například v souladu s právními povinnostmi), případně přidruženým subjektům, případně subdodavatelům sídlícím v Evropské unii, pokud takové zpřístupnění spadá pod některý z účelů uvedených v těchto Zásadách (včetně našich poskytovatelů služeb, kteří usnadňují funkčnost stránky případně služby, kterou můžete požadovat). Osobní údaje budeme sdílet pouze za účelem poskytnutí vámi požadovaných služeb nebo z jiného zákonného důvodu (včetně oprávněného zpřístupnění nevyžadujícího váš souhlas).

Jakékoli takové oprávněné zpřístupnění bude učiněno v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (například všichni naši zpracovatelé jsou smluvně zavázáni dodržovat požadavky právních předpisů o ochraně osobních údajů, včetně striktní povinnosti zachovávat důvěrnost veškerých přijatých údajů a zajistit dodržování této povinnosti ze strany jejich zaměstnanců/personálu). Tito poskytovatelé služeb (naši zpracovatelé) jsou rovněž zavázáni dodržovat řadu dalších povinností (zejména těch uvedených v článku 28 GDPR).

Vaše osobní údaje nebudeme nikdy sdílet se třetími stranami pro jejich marketingové účely (ledaže nám k tomu dáte svůj souhlas) .

KOMUNIKACE PO INTERNETU

Buďte si vědomi toho, že údaje posílané přes internet mohou překračovat hranice i v případě, že se odesílatel i příjemce údajů nacházejí ve stejné zemi. Neneseme odpovědnost za vaše jednání či nejednání nebo jednání či nejednání jakékoli třetí strany v souvislosti s osobními údaji před jejich přijetím z naší strany, včetně jakýchkoli přenosů osobních údajů od vás k nám prostřednictvím země, která poskytuje nižší úroveň ochrany údajů než je zajišťována v Evropské unii, a to jakýmikoli technologickými prostředky (například WhatsApp, Skype, Dropbox atd.).

Dále nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za zabezpečení vašich údajů během jejich přenosu po internetu, ledaže naše odpovědnost výslovně vyplývá z platného maltského právního předpisu.

PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí k tomu, abychom jakékoli osobní údaje, které o vás máme k dispozici, udržovali co nejaktuálnější a nejpřesnější. Informace, které o vás máme k dispozici, si můžete kdykoli zkontrolovat, stačí nás kontaktovat způsobem vysvětleným níže. Pokud zjistíte jakékoli nepřesnosti, opravíme je a kde to bude vyžadováno smažeme. Níže najdete podrobný seznam vašich zákonných práv vyplývajících z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

ODKAZY NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Námi poskytované odkazy na webové stránky třetích stran jsou jasně označeny a neneseme jakoukoli odpovědnost za (ani žádným způsobem neschvalujeme) obsah těchto webových stránek (včetně příslušných zásad ochrany osobních údajů nebo operací zpracování osobních údajů). doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těchto webových stránkách třetích stran.

PŘENOS ÚDAJŮ MIMO EHP

Vaše osobní údaje budou přenášeny mimo EHP či pouze do těch zemí mimo EHP, které podle Evropské komise nabízejí adekvátní úroveň ochrany („Ochrana vašich osobních údajů“) za následujících okolností: Pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas, pokud je to nezbytné k provedení smlouvy uzavřené mezi vámi a Game Lounge, nebo pokud je tak potřeba učinit pro zajištění souladu s veškerými zákonnými povinnostmi.

V případě přenosu osobních údajů mimo EHP, v rámci Game Lounge nebo kterémukoli z obchodních partnerů Game Lounge, zajistíme implementaci veškerých vhodných opatření k zajištění stejné úrovně a stejných standardů ochrany jako v EHP. Pokud chcete obdržet kopii těchto bezpečnostních opatření, kontaktujte nás na níže uvedené adrese.

Budou použity smlouvy obsahující standardní smluvní doložky EU (modelové doložky EU), které po subjektu přijímajícím osobní údaje vyžadují, aby uplatňoval stejné standardy jako v EHP. V případě přenosu údajů do USA a registrace subjektu přijímajícího údaje do programu Štít soukromí (rámcový program zajišťující ochranu osobních údajů) se má za to, že je poskytována stejná úroveň ochrany jako úroveň schválená Evropskou komisí.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

V případě, že se rozhodnete využít kteréhokoli ze svých práv v souvislosti s vašimi osobními údaji, se společnost Game Lounge zavazuje vám poskytnout nejlepší možnou asistenci. V určitých případech možná budeme před přistoupením ke zpracování vašeho požadavku potřebovat ověřit vaši totožnost.

Právo na přístup

Máte právo požádat nás o informaci, zda zpracováváme nějaké osobní údaje, které se vás týkají, a pokud tomu tak bude, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

– jaké osobní údaje máme k dispozici,

– proč je zpracováváme,

– komu je zpřístupňujeme,

– jak dlouho je plánujeme uchovávat (kde je to možné),

– zda je přenášíme do zahraničí a jaká bezpečnostní opatření jsme přijali na jejich ochranu,

– jaká máte práva,

– jak můžete podat stížnost,

– odkud máme vaše osobní údaje – zda jsme provedli jakékoli automatizované rozhodování (včetně profilování) a související informace.

Právo na opravu

Máte právo požádat nás o opravu případně doplnění vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz (právo „být zapomenut“)

Máte právo požádat nás o smazání vašich osobních údajů. Této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovíme, ale pouze v případech, kdy:

– osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro něž byly shromážděny; nebo

– jste odvolali svůj souhlas (v těch případech, kdy zpracování provádíme na základě vašeho souhlasu) a pro zpracování vašich osobních údajů se nemůžeme opřít o jiný právní základ; nebo

– jste úspěšně využili svého práva vyjádřit námitku vůči zpracování (jak je vysvětleno níže); nebo

– vaše osobní údaje byly zpracovávány nezákonně; nebo

– existuje zákonná povinnost, kterou musíme splnit; nebo

– existují zvláštní okolnosti v souvislosti s určitými právy dětí.

V každém případě nejsme ze zákona povinni vyhovět vašemu požadavku na výmaz, pokud je zpracování vašich osobních údajů nezbytné ke splnění nám uložených zákonných povinností.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů. Tohoto práva však můžete využít pouze v případě, kdy:

– je zpochybněna přesnost vašich osobních údajů (viz právo na opravu osobních údajů výše), po uplynutí lhůty umožňující nám ověřit přesnost osobních údajů; nebo

– je zpracování nezákonné a nesouhlasíte s výmazem vašich osobních údajů; nebo

– vaše osobní údaje již nepotřebujeme k účelům, pro něž byly shromážděny, ale vy tyto osobní údaje potřebujete k založení, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků; nebo

– jste využili svého práva na námitku a stále probíhá ověřování našich oprávněných zájmů, které by mohly být vaší námitce nadřazeny.

V případě, že toto právo úspěšně uplatníte, můžeme vaše osobní údaje zpracovávat pouze:

– v případě, že máme váš souhlas; nebo

– za účelem založení, výkonu nebo obhajoby zákonných nároků; nebo

– za účelem ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo

– z důvodů významného veřejného zájmu.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo požádat nás o poskytnutí vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli. Tyto údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo (pokud je to technicky proveditelné) můžeme údaje nechat odeslat přímo jinému správci údajů, a to za předpokladu, že to nepříznivě neovlivní práva a svobody ostatních. Tohoto práva však můžete využít pouze v případě, kdy:

– je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy uzavřené s vámi; a

– zpracování probíhá automatizovaně.

Právo na odvolání souhlasu

Podrobné informace o tomto právu najdete v kapitole „ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU“ výše.

Právo vyjádřit námitku vůči zpracování

Za určitých okolností máte právo vyjádřit námitku vůči zpracování vašich osobních údajů. V případech, kdy vaše osobní údaje zpracováváme pouze na základě jednoho z následujících účelů:

– zpracování je nezbytné ke splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; nebo

– kdy je zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany.

Zpracovávání ukončíme pouze v případě, že správce údajů neposkytnul přesvědčivé a legitimní důvody, které převažují vámi vznesené námitky v takovém požadavku a které vyžadují pokračovat ve zpracovávání.

V případě, že jsou vaše údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo vyjádřit námitku vůči takovému zpracování vašich osobních údajů kdykoli.

Ve všech ostatních případech, kromě těch uvedených výše, toto obecné právo na vyjádření námitky nelze uplatnit.

Právo podat stížnost

Jako subjekt údajů můžete u kteréhokoli orgánu dohlížejícího na ochranu osobních údajů podat stížnost v případě, že máte pocit, že ze strany Game Lounge došlo k porušení vašich práv. Příslušný orgán dohlížející na ochranu osobních údajů na Maltě je Úřad komisaře pro informace a ochranu údajů („IDPC“).

Bez ohledu na možnost využít tohoto práva vás laskavě žádáme, abyste se před podáním stížnosti u IDPC pokusili případné potíže vyřešit přímo s námi.

Je důležité poznamenat, že bez ohledu na tato práva může Game Lounge takovou žádost stále odmítnout, pokud může takové rozhodnutí řádně zdůvodnit. Takové odmítnutí vám nijak nebrání v podání stížnosti u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na našich webových stránkách používáme srovnávací nástroj, abychom zlepšili vaši uživatelskou zkušenost. Když se rozhodnete porovnávat kasina kliknutím na ně, využíváme funkci porovnání, která ukládá určitá data do funkce sessionStorage vašeho webového prohlížeče. Prostřednictvím tohoto porovnávacího nástroje nezpracováváme žádné osobní údaje. Kromě toho ukládáme vizuální stav panelu nástrojů porovnání, který označuje, zda je „otevřený“, „zavřený“ nebo „minimalizovaný“. Tyto informace o stavu nám umožňují zachovat preferované zobrazení panelu nástrojů pro vaše další návštěvy.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI

Pokud máte jakékoli otázky/ připomínky ohledně ochrany osobních údajů nebo pokud chcete využít jakékoli z vašich osobních práv, kontaktujte naše oddělení DPO na adrese [email protected] nebo písemně na adrese uvedené výše.

Your casinos will be cleared

Are you sure?